دی ۷, ۱۳۹۷

سینوزیت:

سینوس ها حفره های مملو از هوا در استخوان های صورت می‌باشد و هر عاملی که موجب انسداد و پر شدن سینوس ها شود ،سینوزیت ایجاد […]